Algemene voorwaarden

Met behulp van de website www.punto8.eu wil Punto8 de mogelijkheid bieden bestellingen door te geven en informatie bieden  over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Punto8 menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Punto8 op de website www.punto8.eu gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met Punto8;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Punto8 op de Website bestaande, onder meer, het aanbieden van maaltijidenuit, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Punto8 menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedings producten en/of drinkwaren behorend tot het Punto8 menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de  Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 Punto8: Punto8, gevestigd aan de Valkenburgerweg 118a, 6419 AW te Heerlen. 

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Punto8;

1.10 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.11 Website: de website www.punto8.eu

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt Punto8 Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij Punto8. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 Punto8 heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Punto8, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief eventuele bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van 2 hoofdmaaltijden.

2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Voor levering op zondag kan tot woensdagavond een Bestelling geplaatst worden. 

2.3 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de Punto8 in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Punto8 is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

2.3 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Punto8, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.

2.4 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website.

2.5 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Punto8 is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Punto8 de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Punto8 is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Punto8 de Bestelling annuleert zal Punto8 de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de Punto8 is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Punto8, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Punto8 is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Punto8 en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Punto8 wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Punto8 zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer rechtstreeks bij Punto8 te worden ingediend via het e-mailadres info@punto8.eu. Punto8 zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website

6.1. Punto8 heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Punto8 niet:

–    dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,

–    dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

–    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Punto8 is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Punto8 heeft geen zeggenschap over deze websites. Punto8 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn  Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Punto8 volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 Punto8 is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Punto8, haar licentiegevers of door Punto8 ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Punto8, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Punto8 persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een Privacy Statement opgenomen waarin  in-formatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere  gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Punto8 gebruik van zogenaamde cookies. Op de Website is een Cookie Statement opgenomen die toe-passing op het gebruik van cookies via de Website.

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht.